Algemene voorwaarden

Inschrijving
Inschrijven is online mogelijk met het inschrijfformulier of schriftelijk met het formulier in de opleidingsgids.Vanaf de datum van de inschrijving voor een module heeft de student 14 dagen bedenktijd. In deze periode is de annulering van de inschrijving kosteloos. Wanneer je eenmaal begonnen bent aan een module, ben je de kosten voor deze module verschuldigd, ook wanneer je niet alle lessen volgt. De niet gevolgde lessen kun je wel kosteloos inhalen, wanneer de module opnieuw aangeboden wordt. Het eerste jaar bestaat uit drie modules van 5 lessen, die los van elkaar gevolgd kunnen worden en in elke willekeurige volgorde. Heb je de drie modules met goed gevolg afgerond, dan kun je aan het tweede jaar beginnen.

Betaling
Het cursusgeld wordt voor aanvang van de module of het studiejaar overgemaakt op IBAN NL36INGB0004716967 van Stembalans in Groet. Vanaf het tweede jaar kan ook in drie termijnen betaald worden na het sluiten van een betalingsovereenkomst.

Vrijstellingen
Het is altijd mogelijk om een vrijstelling aan te vragen. In deze gids kun je zelf aan de hand van het programma nagaan of je voor vrijstelling(en) in aanmerking komt.

© copyright
Het copyright over de opleiding berust bij Borg Diem Groeneveld. Ook de readers die beschikbaar gesteld worden vallen onder dit copy-right, tenzij een andere auteur wordt vermeld. Het cursusmateriaal is voor eigen gebruik en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.

Privacy
De door de studenten verstrekte informatie wordt door Stembalans en haar docenten vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.

Tussentijdse beëindiging van de opleiding
In het eerste jaar kan men na elke module de opleiding onderbreken of beëindigen. Tijdens een module kan dit niet. Vanaf het tweede jaar geeft men zich op voor de volgende drie jaar. Wanneer men zich voor 1 mei van het lopende schooljaar schriftelijk of per e-mail afmeldt, heeft men voor het in september startende cursusjaar geen financiële verplichtingen meer.  Heeft men een jaar helemaal afgerond, dan kan men later de opleiding vervolgen. Is men halverwege een schooljaar gestopt, dan kan men dit schooljaar tot 5 jaar na aanvang met korting hervatten.

Lesgarantie
Wanneer de geroosterde docent verhinderd is, zijn er de volgende alternatieven mogelijk:

  • één van de andere (gast)docenten geeft les
  • een ouderejaars of gediplomeerde van de opleiding geeft les
  • de studenten krijgen opdrachten om zelfstandig te werken
  • een lesdag volgen in een andere jaargroep
  • Deze regeling geldt voor maximaal één lesdag per module of jaar

Moeten de docenten meerdere lessen verzuimen, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • de hoofddocent plant extra lesdagen in overleg met de studenten
  • de lessen worden overgenomen door een andere docent, wanneer de studenten hierin toestemmen

Wanneer het niet mogelijk is de gemiste lessen plaats te laten vinden binnen de periode september – juni dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • het volgen van de ontbrekende lessen in het volgend schooljaar (zonder extra kosten)
  • restitutie van het cursusgeld voor de ontbrekende lessen

Annulering
Bij onvoldoende inschrijvingen gaat er geen nieuwe groep van start. Met degenen die zich wel ingeschreven hebben, wordt in overleg een oplossing gezocht. Komt er geen oplossing, dan worden reeds betaalde inschrijfgelden en cursuskosten gerestitueerd binnen twee weken na de startdatum.

Erkenning en accreditatie
De beroepen waarvoor je in deze opleiding wordt opgeleid zijn niet beschermd. Dat wil zeggen dat iedereen zich stemtherapeut of stemdocent mag noemen. Er zijn momenteel geen opleidingen die vergelijkbaar zijn met de opleiding ‘adem, stem en boventonen’. De inhoud van de opleiding is ontwikkeld door Borg Diem Groeneveld. De getuigschriften zijn het bewijs dat je deze unieke opleiding hebt gevolgd en dat Borg Groeneveld en de andere docenten van mening zijn dat je geschikt bent om het beroep uit te oefenen. We streven wel naar de oprichting van een beroepsvereniging in 2015. Op welke termijn dat gerealiseerd kan worden is nog niet duidelijk. De opleiding is erkend door de CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) als beroepsopleiding en daardoor vrijgesteld van BTW.
Momenteel is de opleiding in accreditatie bij de SRNO om erkend te worden als een ‘HBO-conforme opleiding’.

Diplomering
Eind juni krijgen de derde- en vierdejaars studenten hun diploma. Bij hun afstuderen geven de derdejaars mini-workshop en de vierdejaars zingen improvisaties en doen een besloten examen. De workshops, improvisaties en de diplomering zijn openbaar, reserveren is wel nodig.

Haalt iedereen zijn diploma?
In het eerste en tweede jaar schrijven de studenten een evaluatie over hun eigen leerproces. Aan het einde van het tweede jaar wordt getoetst of je voldoende vaardigheden en kennis hebt opgedaan om les te kunnen geven in adem, stem en boventonen in het derde jaar.
Het derde jaar kun je alleen succesvol afronden wanneer je alle opdrachten uit het werkboek naar tevredenheid van de docent hebt afgerond en de lessen die je hebt gegeven aan de gestelde eisen hebben voldaan. Onder de opdrachten vallen ook het geven van groepslessen. Zijn de opdrachten niet naar tevredenheid afgerond, dan krijgt de student geen certificaat ‘stemdocent’, alleen een bewijs van deelname voor het derde jaar.
In het vierde jaar wordt door de docenten zorgvuldig gekeken of de studenten de kwaliteiten weten te ontwikkelen die we voor een therapeut en/of improviserend zanger noodzakelijk vinden. Zien de docenten niet voldoende kwaliteiten, dan wordt dit in de loop van het vierde jaar met de student besproken. Weet de student de gewenste kwaliteiten niet te ontwikkelen, dan krijgt hij geen certificaat ‘adem- en stemtherapeut’ of ‘improviserend zanger’, maar een bewijs van deelname voor het vierde jaar.

Mogelijkheden voor gediplomeerden
Het derde jaar en het vierde jaar worden afgesloten met een getuigschrift. De namen van gediplomeerden van de opleiding staan vermeld op www.zangopleiding.nl. Ook is het mogelijk activiteiten van afgestudeerde docenten, zangers en therapeuten te vermelden in de nieuwsbrief. Waar mogelijk worden belangstellenden doorverwezen naar docenten en therapeuten in de regio. Andere vormen van samenwerking op het gebied van publiciteit en promotie behoren tot de mogelijkheden. Het oprichten van een beroepsvereniging is in ontwikkeling.

Klachtenregeling
Wanneer er problemen ontstaan van welke aard ook, is het aan te bevelen dit direct met de betreffende docent te bespreken. De docent is verplicht binnen twee weken op jouw klacht te reageren (behalve tijdens vakanties). Is het niet mogelijk om binnen vier weken de klacht bevredigend op te lossen, dan geeft de docent aan de betrokkenen aan binnen welke termijn dit wel mogelijk is, met een maximum van twee maanden.  De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 4 jaar bewaard.
Is het niet mogelijk met de betrokkenen de klacht bevredigend af te handelen, dan kunnen de studenten zich wenden tot onze vertrouwenspersoon, Tineke Molenaar. Gesprekken met haar zijn vertrouwelijk. Zij is bereikbaar via een contactformulier dat te vinden is op de studenten-loginpagina. Binnen vier weken (behalve tijdens vakanties) na het bespreken van de klacht geeft zij haar advies aan de betrokkenen. Dit advies is bindend voor Stembalans.

update juni 2015